2022-05

Om oss

Enskilda vägar är den allra största delen av Sveriges vägnät. Väghållarna som har ansvar för
de enskilda vägana kan vara enskilda markägare eller organisationer. Sveriges vägnät består
av cirka 9 850 mil statliga vägar,4 100 mil kommunala gator och vägar och cirka 43 000 mil
enskilda vägar. Kållereds vägförening har 10 km asfalterade vägar.
Kållereds vägförening kom till1964 efter länsstyrelsens beslut om att en vägförening)rening skulle
bildas för den centrala delen av kommunen. Effekten blev att de som hade fastighet utmed
dessa vägar fick betala en särskild vägavgift utöver den som betaldes via kommunskatten för
de gator som kommunen var väghållare för. Under åren har de aktuella styrelserna gjort flera
påstötningar till kommunen om att överta vägföreningens uppdrag och framförallt kostnader
d.v.s. att skattekollektivet står för vägar som är till för alla.
I anslutning till det senaste valet 2018 gjorde vägföreningen i samverkan med Lindome
vägförening en kraftfull insats för att påverka politikerna så kostnaderna för väghållning i
kommunen skulle bli rättvisa. Under de senaste aren har kommunen varit välvilliga att stegvis
höja det kommunala bidraget för att under 202I nä föresatsen att ta över väghållningen för
vägarna fr.o.m. 2022.
Kommunen har alltså från den 1 januari 2022 på föreningens uppdrag tagit över
väghållningen av föreningens vägar. Detta innebiir att kommunen är ansvariga för drift och
underhåll samt förnyelse av föreningens vägar. Även belysning, diken, vägskyltar m.m. sköts
av kommunen. Väghållningen skall utföras enligt de principer för väghållning som
kommunen tillämpar. Det kommunala uppdraget finansieras via kommunens budget.
Vägföreningen hade hoppats på att föreningen skulle kunnat avecklas helt och hållet. Av
juridiska skäl måste dock föreningen fortsatt vara formell huvudman för föreningens vägar
enligt anläggningsbeslutet från 2001. Även att föreningen lämnat över allt ansvar för
väghållningen till kommunen så måste ändå föreningen finnas kvar och ha en fungerande och
beslutsför styrelse. Att styrelsen måste finns kvar krävs bl. a. för att möjliggöra önskvärda
framtida detaljplaneförändringar.
Kommunen och föreningen har sinsemellan upprättat ett avtal kallat ”Avtal om enskild
väghållning”. Avtalet finns på föreningens hemsida www.kalleredsvagforening.se under
Mölndals kommun.
Uppdragen för den nya föreningsstyrelsen kommer att bli betydligt färre än tidigare.
Föreningen skall ajourhålla ett aktuellt medlemsregister, hålla kontakt med kommunen samt
fortsätta att hålla årsstämma. Styrelsen kommer att bestå av 3 till 4 ledamöter. Vi kommer
också att ha en revisor. I styrelsen kommer också en adjungerad person från kommunen att
ingå. Kostnaderna för den nya styrelsens verksamhet ersätts av kommunen.

Organisationsnummer 852000-1853
Hemsida www.kalleredsvagforening.se