Härmed kallas du till årsstämma i Kållereds Vägförening
måndagen den 20 mars 2023 kl 19 i Apelgårdens kyrka.

Dagordning
1 val av ordförande för stämman
2 val av sekreterare för stämman
3 val av två personer för justering
4 styrelsens och revisorernas berättelse
5 ansvarsfrihet för styrelsen
6 framställningar från styrelsen eller
motioner från medlemmarna
7 ersättning till styrelseledamöter och
revisor
8 styrelsens förslag till utgift- och
inkomststat samt debiteringslängd (om
uttaxering skall ske)
9 val av styrelse och styrelseordförande
10 val av revisor
11 val av valberedning
12 övriga frågor
13 meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

/ Välkomna Styrelsen