2017-04

Om oss

Enskilda vägar är den allra största delen av Sveriges vägnät. Väghållarna som har ansvar för de enskilda vägarna kan vara enskilda markägare eller organisationer. Sveriges vägnät består av cirka 9 850 mil statliga vägar, 4 100 mil kommunala gator och vägar och cirka 43 000 mil enskilda vägar.

Kållereds Vägförening förvaltar de enskilda vägar och gångbanor som ingår i anläggningsbeslutet från 2001-10- 17. Var och en av de lagfarna ägarna till en fastighet som använder föreningens vägar för att komma till sin fastighet är automatiskt medlem i föreningen. Vägföreningen består idag av nästan 600 medlemmar.

Vi förvaltar 10 km asfalterade vägar. Belysningen sköts av kommunen. Vårt viktigaste uppdrag är att tillse och hålla vägarna i ett trafikdugligt skick. Viktiga uppdrag är att förnya asfalt och utföra vinterväghållning. Vi har inga egna resurser för denna verksamhet utan anlitar entreprenörer. I uppdraget ingår också skötsel och underhåll av diken, rännstensbrunnar och trafikskyltar m.m. I trafiksäkerhetsfrågor samråder vi med kommunens trafikenhet som också med jämna mellanrum kontrollerar att reglerna för parkering efterlevs.

För drift- och underhåll av föreningens vägar finns en styrelse som skall bestå av 5 ledamöter. Föreningen har årligen ett årsmöte som skall hållas under mars månad. Årsmötet väljer bl a styrelse för det kommande verksamhetsåret. Kallelse till årsmötet skall ske senast 14 dagar före årsstämman genom annons i Göteborgsposten och Mölndalsposten. Eventuella motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari.

Kostnaderna för verksamheten täcks i huvudsak av medlemmarnas vägavgifter med ca 60 % och kommunalt bidrag med ca 30 %. Resten täcks bl a av startavgifter som vägföreningen tar ut för de schaktningsarbeten som utförs av lednings- och kabelägare. De stora kostnaderna ligger på underhållsarbeten (asfalt) och vinterväghållning.

Postadress Box 108 428 22 Kållered
Organisationsnummer 852000-1853
Plusgiro kontonummer 68 75 98-3
Hemsida www.kalleredsvagforening.se