Skip to main content

Enskilda vägar är den allra största delen av Sveriges vägnät. Väghållarna som har ansvar för de enskilda vägarna kan vara enskilda markägare eller organisationer. Sveriges vägnät består av cirka 9 850 mil statliga vägar, 4 100 mil kommunala gator och vägar och cirka 43 000 mil enskilda vägar. Kållereds vägförening har 10 km asfalterade vägar. Kållereds vägförening kom till1964 efter länsstyrelsens beslut om att en vägförening)rening skulle bildas för den centrala delen av kommunen. Effekten blev att de som hade fastighet utmed dessa vägar fick betala en särskild vägavgift utöver den som betaldes via kommunskatten för de gator som kommunen var väghållare för. Under åren har de aktuella styrelserna gjort flera påstötningar till kommunen om att överta vägföreningens uppdrag och framförallt kostnader d.v.s. att skattekollektivet står för vägar som är till för alla. I anslutning till det senaste valet 2018 gjorde vägföreningen i samverkan med Lindome vägförening en kraftfull insats för att påverka politikerna så kostnaderna för väghållning i kommunen skulle bli rättvisa. Under de senaste aren har kommunen varit välvilliga att stegvis höja det kommunala bidraget för att under 202I nä föresatsen att ta över väghållningen för
vägarna fr.o.m. 2022.

Kommunen har alltså från den 1 januari 2022 på föreningens uppdrag tagit över väghållningen av föreningens vägar. Detta innebär att kommunen är ansvariga för drift och underhåll samt förnyelse av föreningens vägar. Även belysning, diken, vägskyltar m.m. sköts av kommunen. Väghållningen skall utföras enligt de principer för väghållning som kommunen tillämpar. Det kommunala uppdraget finansieras via kommunens budget. Vägföreningen hade hoppats på att föreningen skulle kunnat avvecklas helt och hållet. Av juridiska skäl måste dock föreningen fortsatt vara formell huvudman för föreningens vägar enligt anläggningsbeslutet från 2001. Även att föreningen lämnat över allt ansvar för väghållningen till kommunen så måste ändå föreningen finnas kvar och ha en fungerande och beslutsför styrelse. Att styrelsen måste finns kvar krävs bl. a. för att möjliggöra önskvärda framtida detaljplaneförändringar.

Kommunen och föreningen har sinsemellan upprättat ett avtal kallat ”Avtal om enskild väghållning”. Avtalet finns på föreningens hemsida www.kalleredsvagforening.se under Mölndals kommun. Uppdragen för den nya föreningsstyrelsen kommer att bli betydligt färre än tidigare. Föreningen skall ajourhålla ett aktuellt medlemsregister, hålla kontakt med kommunen samt
fortsätta att hålla årsstämma. Styrelsen kommer att bestå av 3 till 4 ledamöter. Vi kommer också att ha en revisor. I styrelsen kommer också en adjungerad person från kommunen att ingå. Kostnaderna för den nya styrelsens verksamhet ersätts av kommunen.

Organisationsnummer 852000-1853
Hemsida www.kalleredsvagforening.se