2017-04

Axeltryck/Dispens

På grund av att vissa vägar inom vårt vägnät saknar ett tillräckligt bärlager har axeltrycket måst sänkas till 8 ton på följande vägar:

 • Gamlehagsvägen och Gamlehagsliden
 • Heljeredsvägen och Kålleredsgårdsvägen
 • Olas väg och Enevägen
 • Midsommarvägen

Axeltryck är en beteckning som anger hur högt trycket från ett av ett fordons hjulaxlar är mot underlaget.

Efterlevnad
Överträdelser av axeltrycket kan medföra allvarliga skador på dessa vägar vilket kan orsaka dyra vägreparationer som i sin tur kan påverka medlemsavgifterna. För styrelsen är det svårt att ha kontroll på att trafik med ett för högt axeltryck efterlevs. Styrelsen är därför tacksam om våra medlemmar iakttar överträdelse och rapporterar det till styrelse. Om möjligt anteckna registreringsnummer på de fordon ni misstänker ha överträtt bestämmelserna.

Ansökan om dispens
Vid enstaka tillfälliga transporter med ett axeltryck som beräknas överskrida 8 ton kan vägföreningen lämna dispens. Beakta dock att en dispens är en avvikelse och utsätter vägen för onormal belastning. Överväg före dispens om transporten kan utföras på annat sätt ex fördelning på fler mindre och lättare transporter. En dispensansökan görs genom att fylla i samtliga uppgifter i blanketten nedan. Tryck därefter på SKICKA så kommer ansökan till vägföreningen.

( OBS! att dispens för enstaka tunga transporter inte skall förväxlas med vad som gäller för Depositions/Slitageavgift vid ex byggnation på fastighet som verkar över en längre tid. Vid dessa tillfällen se ”Depositions/Slitageavgift vid byggnation……..” )

Ansökan om dispens för enstaka tung transport

  Sökandes namn:

  Sökandes mobilnr:

  Sökandes e-postadress:

  Den vägsträcka som dispensen avser:

  Vilken dag transporten kommer att ske:

  Vad skall transporteras:

  Beräknat axeltryck i ton:

  Typ av fordon och hur många axlar:

  Fordonets regnr:

  Fordonets registrerade ägare: