2017-04

Dag- och regnvatten

Dag- och regnvatten skall om möjligt tas om hand på den egna tomten (LOD=lokalt omhändertagande av dagvatten). Regnvatten får inte rinna ut på vägen från fastigheten. I regel finns inga dagvattensystem. Vägdikena eller de ca 1 m breda grussträngarna vi sidan av vägen är till för att regnvatten ska kunna tas om hand från vägytan. Dikena är inte dimensionerade för att också ta hand om enskilda fastigheters dagvatten.

Om det finns ett dike vid infarten till fastigheten skall infarten förses med en trumma så att dagvattnet kan rinna förbi infarten. Rören bör ha en diameter av 300 mm. Ju klenare rör desto större risk för infrysning under vintern. Det är fastighetsägaren som har tillsyn till trumman.

Om infarten lutar mot vägen, se då till att dagvatten från infarten inte rinner ut på vägen genom att t ex anlägga en dräneringsränna eller asfaltslimpa för att leda vattnet åt sidan mot ett eventuellt dike. Grus från infarten får inte rinna ut på vägen.