2017-04

Depositions/Slitageavgift vid ex byggnation på fastighet i anslutning till väg tillhörande Kållereds Vägförening

Enligt Anläggningslagen (1973:1149) § 48 a, har en fastighetsägare att utge skälig slitageersättning, om vägen används tillfälligt i väsentligt större omfattning än som anses svara mot fastighetens normala andelstal (vilken är kopplad till vägavgiften).

Med ”väsentligt större omfattning” menas i detta sammanhang husbyggnation, (ny-, om- eller tillbyggnad av större omfattning). Även andra former av schaktningsarbeten omfattas av denna lag.

Är objektet byggnadslovspliktigt, gäller ovanstående regel, men vägföreningen är inte fastlåst i sina bedömningar och kan därför lämna dispens där planerad byggnation uppenbart inte kommer att påverka vägen.

Fastighetsägaren/vägföreningsmedlemmen bör därför i god tid anmäla till styrelsen om kommande byggnation och därmed ökad belastning av vägen (formuleringen gjord av REV, Riksförbundet Enskilda Vägar). Vägföreningen gör, efter anmälan från fastighetsägaren, en besiktning av aktuell vägsträcka före igångsättandet av byggnationen, där vägens kondition dokumenteras. Vägföreningen ger därefter byggherren eventuell dispens för de tänkta transporterna.

Den administrativa avgiften för en dispens är 2000 kr samt en depositions/slitageavgift på 8000 kr. Dessa avgifter, 10 000 kr, skall betalas till Vägföreningen efter att bygglov beviljats och dispens är lämnad av vägföreningen. Fastighetsägaren skall anmäla när byggnationen är slutförd, därefter sker efterbesiktning och depositions/slitageavgiften återbetalas helt om det konstateras att några skador på vägen (= vägområdet, vägkroppen, diken och trummor etc) inte uppkommit.

Om det kan fastställas onormalt slitage/skador reduceras återbetalningens storlek av depositionsavgiften, men är begränsad till merkostnaden för återställandet.

Ovanstående friskriver inte fastighetsägaren att, vid händelse av mer omfattande skador på vägen, även ersätta ytterligare återställningskostnader.

( OBS!  när någon eller några transporter överskrider tillåtet axeltryck på vägar med begränsat axeltryck används ansökan om dispens som finns i  ”Axeltryck” under ”Vad gäller” )