2017-04

Träd, buskar och häckar

Som fastighetsägare är man skyldig att ansa den växtlighet som finns på fastigheten så den inte påverkar trafiksäkerhet och framkomlighet.

Bilar som hämtar sopor eller håller vägarna fria från snö och is är beroende av att komma fram. Uthängande grenar kan skada fordonen och då speciellt backspeglarna som är dyra till lastbilar och traktorer. Nedhängande grenar kan försvåra snöröjningen eller tom göra den omöjlig särskilt på trånga och smala vägar.

Träd intill belysningsstolpar måste rensas på grenar för att få bra ljusspridning. Obs att angivna mått på nedanstående skiss som är framtagna av Mölndals stad även tillämpas inom vägföreningens vägområden.

Kållereds vägförening uppmanar fastighetsägare att bidra till ökad trafiksäkerhet och trevnad i området genom att regelbundet undanröja siktskymmande växtlighet på tomterna.

Om du planterar häck mot vägen tänk på att placera den så långt in på din egen tomt så att den som fullväxt inte sträcker sig utanför din tomtgräns. Häcken bör planteras minst 75 cm innanför tomtgräns mot vägområdet.

Växlighet som sträcker sig ut på vägmark har föreningen mot ersättning rätt att avlägsna efter uppmaning till fastighetsägaren att självmant klippa häcken så den inte inkräktar på vägmark.

När häckarna runt en fastighet är för höga blir sikten sämre, vilket kan leda till olyckor. Du som fastighets- ägare ska hjälpa till att förebygga olyckor genom att hålla din häck klippt.

Hörntomt

Växtligheten inom den så kallade ”sikttriangeln” ska inte vara högre än 80 centimeter över gatuplanet. Sikttriangeln sträcker sig 10 meter längs gatan. Om du har en trottoar precis utanför tomten, räknas den in.

Test

Utfart från tomten

För dig som har en utfart från tomten gäller att sikttriangeln är 2,5 meter från gatan. Växtligheten ska inte vara högre än 80 centimeter.

Korsande gång- och cykelväg

Har du en gång- eller cykelväg som korsar en gata utanför din tomt, sträcker sig sikttriangeln 5 meter in på gång- eller cykelvägen och 10 meter längs gatan. Maximal höjd på växtlighet är 80 centimeter.

Tomt intill gatan

Över gångbanor ska det vara fritt till en höjd av minst 2,3 meter. Över cykelvägar ska den fria höjden vara minst 3,2 meter och över körbanan gäller minst 4,5 meters fri höjd.

Det får inte hänga växtlighet över gata, trottoar eller cykelväg. Det här kan du tänka på redan när du planterar häck eller träd.