2022-05

Vägavgifter/Andelstal

Vägavgifter
Din fastighet ingår i en samfällighetsanläggning där Kållereds Vägförening är huvudman. Som ägare av fastigheten är du medlem i föreningen. Medlemskapet är enligt lag obligatoriskt. Din fastighet svarar tillsammans med övriga i gemensamhetsanläggningen deltagande fastigheter för nödvändiga driftkostnader för de ca en mil vägar som ingår i föreningen dvs den driftskostnad som sedan  januari 2022 kommunen åtagit sig.

Årsstämman fastställer utgifts- och inkomststat. Årsstämman fastställer därefter vägavgiften dvs den årliga avgiften som varje medlem betalar per andel. Vägavgiften har de senaste åren varit 1000 kr för andelstal 1.

Fakturan brukar sändas ut i början av april och skall vara betald senast den 30 april på pg 687598-3. Den som är lagfaren ägare den dag som årsstämman genomförs det aktuella året är betalningsansvarig för medlemsavgiften. Vid samägande gäller solidariskt betalningsansvar.

Faktura skickas i regel ut till en av delägarna. Har man sålt fastigheten vill man kanske inte betala avgiften för hela året. Detta är då en fråga mellan köpare och säljare. Beakta att ägarförhållande inte övergår till ny ägare vid köptillfället utan när fastigheten blir registrerad hos myndighet som begreppet lagfaren ägare blir gällande. Den som är lagfaren ägare den dag som årsstämman genomförs det aktuelle året är betalningsansvarig för medlemsavgiften.

Andelstal
För driftkostnaderna för vägen har din fastighet liksom övriga i anläggningen deltagande fastigheter fastställts särskilda andelstal med ledning av respektive fastighets beräknade objektiva användning av vägen. Fastigheternas andelstal har fastställts genom beslut av Lantmäterimyndigheten vid förrättning 2001-10- 07. Beslutet omfattar andelstal där endast följande värden får väljas.

Helårsboende, flerfamiljshus 1,5 andelar
Helårsboende, en lägenhet 1 ”
Fritidsboende 0,5 ”
Obebyggd fastighet 0,1 ”

2017 fanns 582 andelar varav 537 andelar hade andelstal 1 dvs villor, radhus och kedjehus. Fastställt andelstal för respektive fastighet framgår av aktuell debiteringslängd som fastställs av årsstämman.